Hội nghị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Hội nghị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Sáng Ngày 28/12/2019, Trường tiểu học Ân Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học. Tham dự hội nghị có 46 các bộ giáo viên trong toàn trường .

Hội nghị đã triển khai : Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới; Báo cáo về thực trạng giáo dục Tiểu học; Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học/hoạt động giáo dục cấp tiểu học của CTGDPT 2018; Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 đối với Tiểu học của Bộ, Sở GD&ĐT. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Hoài Ân theo Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện Hoài Ân.Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn xã, thị trấn. Những phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Qua 1 buổi hội nghị đã giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp cận sâu hơn nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học/hoạt động giáo dục cấp tiểu học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 . Cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc và tích cực thảo luận, trao đổi để thống nhất các nội dung được phổ biến trong Hội nghị; và với những đề xuất, kiến nghị đối với các cấp.

Phạm Văn Viên

Trường tiểu học Ân Đức